Khay nhựa định hình - Vỉ nhựa - Bao Bì Minh Phương
  Sản phẩm

MP-TP11


Khay nhựa ngành thực phẩm
MP-DL16


Khay nhựa ngành thực phẩm đông lạnh
MP-DL15


Khay nhựa ngành thực phẩm đông lạnh
MP-DL14


Khay nhựa ngành thực phẩm đông lạnh
MP-DL13


Khay nhựa ngành thực phẩm đông lạnh
MP-DL12


Khay nhựa ngành thực phẩm đông lạnh
MP-DL11


Khay nhựa ngành thực phẩm đông lạnh
MP-DL10


Khay nhựa ngành thực phẩm đông lạnh
MP-DL9


Khay nhựa ngành thực phẩm đông lạnh
MP-DL8


Khay nhựa ngành thực phẩm đông lạnh
MP-DL7


Khay nhựa ngành thực phẩm đông lạnh
MP-DL6


Khay nhựa ngành thực phẩm đông lạnh
MP-DL5


Khay nhựa ngành thực phẩm đông lạnh
MP-DL4


Khay nhựa ngành thực phẩm đông lạnh
MP-DL3


Khay nhựa ngành thực phẩm đông lạnh
MP-DL2


Khay nhựa ngành thực phẩm đông lạnh
MP-DL1


Khay nhựa ngành thực phẩm đông lạnh
MP-CN20


Khay nhựa ngành công nghiệp khác
MP-CN19


Khay nhựa ngành công nghiệp khác
MP-CN18


Khay nhựa ngành công nghiệp khác
MP-CN17


Khay nhựa ngành công nghiệp khác
MP-CN16


Khay nhựa ngành công nghiệp khác
MP-CN15


Khay nhựa ngành công nghiệp khác
MP-CN14


Khay nhựa ngành công nghiệp khác